Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Wooncollect.nl van Wooncollect, kantoorhoudende te Carnegieplein 4, 's-Gravenhage (postbus 16474, 2500 BL), Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van 's-Gravenhage onder nummer 27130339 ("B.V. NIBC Mortgages Backed Assets"). Wooncollect is een handelsnaam van B.V. NIBC Mortgages Backed Assets en ingeschreven in het handelsregister van ‘s-Gravenhage onder nummer 27130339. Met een bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie verstrekt op, vervat in of verkregen via deze website (de "Informatie") verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. Indien de bepalingen van toepassing op specifieke producten en diensten als verkregen via deze website in strijd zijn met de bepalingen van deze disclaimer, zullen de bepalingen verbonden aan de specifieke diensten en producten prevaleren.

Wooncollect geeft geen verklaring noch enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van de Informatie. De Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden en dient ter ondersteuning voor de lezer maar dient niet opgevat te worden als gezaghebbend en treedt niet in de plaats van het gezonde oordeel van de lezer zelf. Met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de Informatie wordt bezoekers aan deze website aangeraden niet uitsluitend af te gaan op de gegevens van de website, en de Informatie niet te gebruiken ter vervanging van gericht advies. Besluiten genomen op basis van Informatie op de website is voor rekening en risico van de bezoeker zelf.

Wooncollect beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en verklaart op generlei wijze dat de Informatie verstrekt op of via deze website van toepassing is of gebruikt kan worden ten aanzien van andere jurisdicties. Indien u gebruik maakt van deze website vanuit andere jurisdicties, is het uw eigen verantwoordelijkheid de toepasselijke wetgeving na te leven.

Op plaatsen waar deze website links bevat naar de websites van derden, dient vermeld te worden dat deze links niet door Wooncollect zijn goedgekeurd ten aanzien van de producten of diensten verstrekt op of via deze websites. Het gebruik van deze links is geheel voor eigen risico en Wooncollect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Wooncollect heeft de inhoud van dergelijke websites niet gecontroleerd op nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, volledigheid of juistheid.

Wooncollect, alsmede enige andere partij als genoemd in de Informatie, aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid, voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, of enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen die voor derving van inkomsten, op enigerlei wijze voortvloeiend uit, maar niet beperkt tot, (i) de Informatie, (ii) enige fouten, virussen, of andere defecten toegebracht aan apparatuur en software in verband met toegang tot of gebruik van deze website, (iii) de interceptie, modificatie of het oneigenlijk gebruik van Informatie verzonden naar Wooncollect of naar u, (iv) het functioneren of het onbeschikbaar zijn van deze website, (v) het oneigenlijk gebruik van deze website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van enige software als beschikbaar gesteld via deze website, of (viii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de bestuurders en werknemers van Wooncollect.

Het is niet geoorloofd de Informatie te vermenigvuldigen, te verspreiden of door te geven aan enige andere personen,  zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toepasselijke toestemming van de relevante eigenaar van de Informatie. Wooncollect, of de relevante eigenaar in kwestie, behoudt alle rechten (waaronder begrepen copyrights, domeinnamen, handelsmerken, patenten alsmede enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Informatie (waaronder begrepen alle teksten, grafische uitingen en logo's). Het is u echter wel toegestaan de Informatie op deze website voor persoonlijk gebruik uit te printen en/of te downloaden.

De Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, kan op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. De datum waarop de Informatie op de website is gezet wil niet zeggen dat de Informatie correct is op enig ander tijdstip dan de datum genoemd in dergelijke Informatie. Het is aanbevolen de Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, regelmatig te controleren op wijzigingen.

Deze website en de onderhavige disclaimer worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de disclaimer zullen ter beslechting uitsluitend aan de competente Nederlandse rechtbank voorgelegd worden.